لیست قیمت رنگ های ساختمانی

برای دریافت قیمت های به روز با ما تماس بگیرید

تصویر محصول

نام محصول

نوع بسته بندی

قیمت رنگ مصرف کننده (ریال)

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 1

کیلو

486.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 1

گالن

2.142.900
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 1

2/5گالن(دبه)

5.343.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 4

کیلو

405.400
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 4

گالن

1.702.200
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 4

2/5گالن(دبه)

4.283.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 7

کیلو

269.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 7

گالن

1.128.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 7

2/5گالن(دبه)

2.675.300
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 10

2/5گالن(دبه)

2.092.500

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 10

5گالن(حلب)

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 12

نیم کیلو

258.200

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 12

کیلو

486.000
تصویر محصول
نام محصول
 رنگ اکریلیک داخلی
نوع بسته بندی
قیمت رنگ مصرف کننده (ریال)
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

1 کیلو

1.147.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

1 گالن
(3/5 کیلو)

3.771.800
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
2/5 گالن
(8/75 کیلو)
9.175.700
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
4 گالن
(14 کیلو)
14.639.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
1 کیلو
921.800
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
1 گالن
(3/5 کیلو)
2.976.900
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
2/5 گالن
(8/75 کیلو)
7.136.600
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
4 گالن
(14 کیلو)
11.363.000
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

1 کیلو

796.700
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
1 گالن
(3/5 کیلو)
2.515.200
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
2/5 گالن
(8/75 کیلو)
6.031.400
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
4 گالن
(14 کیلو)
9.556.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14
250 گرم
692.700
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

1 کیلو

2.643.800
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

250 گرم

574.700
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 14

1 کیلو

2.111.600
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 30
1 گالن
(4.800 کیلو)
1.949.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 30
2/5 گالن
(12 کیلو)
4.598.600
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 30
4 گالن
(19.2کیلو)
0
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 33

250 گرم

283.800
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 33
1 کیلو
921.800
تصویر محصول
نام محصول
رنگ اکریلیک خارجی
نوع بسته بندی
قیمت رنگ مصرف کننده (ریال)
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
1 گالن
(3/75 کیلو)
3.015.800
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
2/5 گالن
(9/375 کیلو)
7.233.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
4 گالن
(15 کیلو)
11.386.000
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
1 گالن
(3/75 کیلو)
3.999.300
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

2/5 گالن
(9/375)

9.586.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
4 گالن
(15 کیلو)
15.237.200
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
1 گالن
(3/75 کیلو)
3.630.900
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

2/5 گالن
(9/375)

8.525.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
4 گالن
(15 کیلو)
13.388.300
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
1 گالن
(3/75 کیلو)
3.539.200
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
2/5 گالن
(9/375)
8.463.700
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
4 گالن
(15 کیلو)
13.388.400
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
رنگ نما سفالی اکریلیک
1 گالن
(3/75 کیلو)
3.077.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
رنگ نما سفالی اکریلیک
2/5 گالن
(9/38 کیلو)
7.385.000
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35
رنگ نما سفالی اکریلیک
4 گالن
(15 کیلو)
11.541.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

1 کیلو

1.186.400
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

8 کیلو

8.444.300

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

8 کیلو

8.349.200

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر براق

1 گالن
(3/75 کیلو)

8.617.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر براق

2/5 گالن
(9/38 کیلو)

19.453.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر براق

4 گالن
(15 کیلو)

30.285.500

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر مات

1 گالن
(3/75 کیلو)

6.154.900

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر مات

2/5 گالن
(9/38 کیلو)

13.786.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 35

رنگ نما تکسچر مات

4 گالن
(15 کیلو)
21.666.900
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 59

1 گالن
(4 کیلو)

775.500
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 59

4 گالن
(15 کیلو)

1.921.200

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 59

1 کیلو

1.200.000

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 59

1 کیلو

834.000

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 59

1 کیلو

1.000.000

تصویر محصول
 

نام محصول
 

نوع بسته بندی
قیمت رنگ مصرف کننده (ریال)
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 64

رنگ روغنی براق روشن

کوارت

752.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 65

رنگ روغنی براق روشن

گالن

2.869.200

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 66

رنگ روغنی براق روشن

حلب

14.344.300

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 64

رنگ روغنی براق تیره

کوارت

855.100
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 65

رنگ روغنی براق تیره

گالن

3.333.200

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 66

رنگ روغنی براق تیره

حلب

16.580.000

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 70

رنگ روغنی  نیم براق سفید ویژه

کوارت

650.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 71

رنگ روغنی  نیم براق سفید ویژه

گالن

2.562.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 72

رنگ روغنی  نیم براق سفید ویژه

حلب

13.737.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 73

رنگ روغنی سفید مات

کوارت

713.800

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 74

رنگ روغنی سفید مات

گالن

2.706.800

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 75

رنگ روغنی سفید مات

حلب

13.478.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 64

رنگ روغنی مشکی براق

کوارت

628.800

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 65

رنگ روغنی مشکی براق

گالن

2.426.800

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 66

رنگ روغنی مشکی براق

حلب

12.074.300

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 73

رنگ روغنی مشکی مات 

کوارت

600.700

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 74

رنگ روغنی مشکی مات 

گالن

2.306.000
لیست قیمت رنگ های ساختمانی 75

رنگ روغنی مشکی مات 

حلب

11.454.800

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 71

رنگ مخصوص بتونه

گالن

2.148.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 83

رنگ روغنی آستری طوسی

کوارت

494.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 84

رنگ روغنی آستری طوسی

گالن

1.878.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 85

رنگ روغنی آستری طوسی

حلب

9.331.400

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 83

ضد زنگ اخرایی

کوارت

468.000

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 84

ضد زنگ اخرایی

گالن

1.739.500

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 85

ضد زنگ اخرایی

حلب

8.621.600

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 70
جلاء آلکیدی

کوارت

544.700

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 71
جلاء آلکیدی

گالن

2.025.100

لیست قیمت رنگ های ساختمانی 71
جلاء آلکیدی
حلب

10.050.700

Call Now Buttonتماس و خرید